Pokud si nejste jisti významem některých pojmů, používaných na webu Kvantové cesty, nahlédněte do tohoto slovníčku. Méně známé výrazy jsme zde seřadili abecedně s krátkou vysvětlivkou nebo odkazem na článek, jenž se danému termínu věnuje podrobně.


Afirmace - Krátká povzbuzující prohlášení, která častým opakováním ovlivňují náš život k lepšímu. Cílem afirmací je, aby se uchytily v našem podvědomí a staly se naším vnitřním přesvědčením. Jakmile jim podvědomí "uvěří", stanou se i běžnou součástí našeho života. Lze si takto pomoci k lepšímu zdraví, financím, vztahům, osobním cílům apod. Podrobněji o afirmacích: "Jaký význam mají afirmace?"  

Akáša - Výraz, pocházející ze sanskrtu, označuje "éter" či "ducha", tedy pralátku a hmotný základ Vesmíru, stavební látku stvoření (též božské vědomí, božská síť informací, duchovní vibrace, informační pole, všepronikající prostor apod.). Akášická kronika je soubor záznamů všech činů, myšlenek, slov každého jednotlivce atd. Je to v podstatě vesmírná databanka, kronika všech událostí a zkušeností.

Alternativní energie - Druhy energií, které nejsou předmětem fyziky a fyzikálními přístroji je nelze měřit.

Ásana - Sanskrtský výraz pro tělesnou pozici, jež jsou součástí jógy.

Astrální bytosti (astrálové) - Bytosti, které nemají hmotné tělo. Pro většinu lidí jsou tedy neviditelné. Jde o shluk energií. 

Atlantida - legendární kontinent, na kterém sídlila vysoce vyvinutá civilizace, zničená velkou potopou přibližně v roce 9600 pře. n. l. 

Aura - Energetické pole kolem živých organismů, jehož vnímání se lze naučit.

Biorezonanční metoda - metoda zkušenostní medicíny. Organismus obklopuje elektromagnetické vlnové pole, ve kterém je zakódována informace interferenčního pole komunikace organismu. Při biorezonanci jsou tyto informace pomocí přístroje elektonicky modulovány a odesílány zpět do organismu. Tímto způsobem lze odstranit blokády nebo zatěžující poruchy informačního toku.

Bůh - Jedno z mnoha označení energie, zvané též kosmická inteligence, logos, noosféra, absolutno, vesmír, univerzum, stvořitel...

Čakry - Energetická centra našich těl. Nejčastěji jsou rozdělena na sedm základních čaker. Pakliže jsou v harmonii, je v harmonii i náš život.

Dolmen - Typ megalitické (kamenné) stavby. Má dvě nebo více podpor a strop.

Druid - Keltský, ale především předkeltský mudrc a filozof, který zastával funkci kněze, věštce a léčitele.

Duchovní průvodce - Bytost, která je s námi nějakým způsobem spjata. Více o ní hovoří Tamarina v příspěvku "Hovořím se svým duchovním průvodcem?" 

Energetická geometrie (posvátná geometrie) - Obor zabývající se energií geometrických obrazců a tvarů. Pravidelný a přesný obrazec vždy vyzařuje specifickou energii podle svého tvaru (kruh, trojúhelník apod.).

Energetický bod - bod na terénu vyzařující energii produkovanou ze syntézy zemské a kosmické energie. Živá bytost v něm může energii přijímat.

Etalonová energie - Čistá božská energie, přijatelná pro Stvořitele. Cílem lidí by mělo být vyprodukovat určité množství této energie, tím duchovně růst, díky čemuž bude duši dovoleno opustit pozemský svět a navždy přesídlit do nehmotného těla.

Feng šuej - doslova "vítr a voda". Čínská nauka o tom, jak vhodně umístit stavby i vybavení interiéru. Vychází z víry, že vše v prostoru ovlivňuje proudění energie čchi a hledá proto ideální umístění budov a předmětů, aby energie proudila optimálním způsobem.

Hipokampus - Součást velkého mozku. Umístěn je ve střední části spánkového laloku, jeden v pravé a druhý v levé mozkové hemisféře. Je součástí limbického systému a hraje velkou roli při koordinace nejrůznějších obsahů paměti a také při prostorové orientaci.

Ho´oponopono - tradiční havajská technika usmíření a odpuštění. Podstatou je návrat do "nulového stavu", v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout téměř čehokoli, čehož si žádáme.

Channeling nebo též "čtení z kvantového pole" je stav vědomí, během něhož je možné získávat informace z jemnohmotného světa. Více informací v článku "Co je to channeling?" nebo v článku "Co je to čtení z kvantového pole?"

Inkarnace - Vtělení jemnohmotného vědomí (duše) do lidského těla. Většinou bývá vnímána významově stejně jako slovo "reinkarnace". Naší podstatou je vědomí, které je nesmrtelné a na planetu Zemi se opakovaně vrací, aby zde zažilo zkušenosti hmotného světa. Ty probíhají právě v lidském těle. Duchovní rozvoj spočívá právě v uvědomování si své podstaty, která bývá velmi utlumována myslí, předsudky a programy, které jsme v průběhu pozemského života přijali za pravdivé. 

Jemnohmotný svět - Zrakem neviditelný, duchovní, více v příspěvku "Co je to jemnohmotný svět?"

Jóga - Více v článku "Co je to jóga?

Kontaktér - Člověk, pracující se schopností získávat informace z jemnohmotného světa, ať již přes channeling, virguli, kyvadlo apod.

Kosmická energie - Přírodní síla přicházející k zemskému povrchu z vesmíru, produkovaná v jeho hmotných i duchovních prostorech.

Kromlech - Typ megalitické (kamenné) stavby. Kruh sestavený z kamenů, někdy se středovým menhirem.

Křížová zóna - Sestava pěti energetických bodů do tvaru kříže. Základ některých druhů svatyní.

Kvantová bytost - Též "energetické bytosti" či "jemnohmotné bytosti", které již nejsou ve fyzickém těle. Více v článku "Potřebují kvantové bytosti odpočívat jako my?" Další příspěvek: "Jak komunikovat s jemnohmotnými bytostmi?"

Kvantování - Vědomá tvorba vlastní reality pomocí kvantové vlny. Více v článku "Jak správně kvantovat?"

Kvantová vlna - Kvantová vlna je neustálé proudění energie z našeho srdce, tedy spíše lehce přerušované proudění energie, protože jde o impulzy. Kvantová vlna přináší informaci do kvantového pole, tedy do prostoru kolem nás. Více v článku "Jak správně kvantovat?"

Kvantové pole - Nazývané též morfogenetické pole, božská matrice, prahmota, kvantový hologram, morfické pole apod. Viz článek "Co je to kvantové pole?", případně "Vše je zaznamenáno v kvantovém poli." 

Kvantové provázání - přírodní (vesmírný) zákon, jenž je součástí akáši. Vše ve vesmíru je vzájemně propojené, včetně toho, co pro nás není viditelné. Vše v sobě obsahuje informaci o celku.

Květ života - Symbol, jenž obsahuje základní sdělení o povaze prostoru a času. Může poskytnout osvícení pro ty, kteří hluboce studovali posvátnou geometrii. Květ života znalo mnoho kultur a objevuje se na památkách po celém světě od Egypta přes Indii, Čínu, Izrael, Japonsko i Mexiko.

Mandala - Slovo samotné znamená v obecném smyslu kruh. V oblasti náboženských rituálů a v psychologii označuje kruhové obrazy, jejich kreslené, malované, plastické nebo taneční ztvárnění. V mnohých náboženských tradicích nebo spirituálních směrech slouží jako nástroj k dosažení meditačního stavu. Její symbolická podstata nám často zprostředkovává přístup k hlubším úrovním našeho vědomí.

Meditace - Zklidnění mysli, které může mít více cílů i podob. Více např. v článku "Jak správně meditovat?" 

Megality - Kamenné pravěké stavby, účelně využívající energii míst a kamenů.

Menhir - Typ megalitu, doslova "vztyčený kámen", nemusí jít nutně o štíhlý tvar. Sloužil pro práci s energií.

Morfické pole, morfogenetické pole - Viz pojem "Jemnohmotný svět".

Multidimenzionální bytosti - Pro běžného "smrtelníka" těžko vysvětlitelný pojem. Omezíme se proto na stručnost. Námi viděná "realita" je pouhým zlomkem možností, které nekonečný Vesmír skýtá. "Chytré lidské hlavy" tvrdí, že jsme ve Vesmíru sami… Opak je pravdou, ovšem pokud své vnímání omezíme pouze na to "hmotné", co vidíme, slyšíme nebo nějak měříme, těžko pochopíme, že existuje spousta dalších bytostí, které pracují na mnoha dalších dimenzích či úrovních. Jsou však mezi námi lidé, kteří se umí na tyto bytosti napojit a komunikovat s nimi. Vznikají tak velmi zajímavá svědectví, která nám pomáhají rozšířit naše obzory (pokud o to stojíme).

Osobní rozvoj - Jinak též "seberozvoj" či "sebezdokonalování se". Proces získávání a praktikování nových dovedností a znalostí v různých oblastech života. Více v příspěvku "Co je to vlastně ten osobní rozvoj?" 

Platónský rok - cca 26 000 let. Jeho počátek je spojován s koncem doby ledové, globální katastrofou v podobě potopy světa, zánikem Atlantidy atd. Důsledkem působení živlů nastalo hromadné vymírání a restart lidské populace na Zemi. Tím byla obnovena rovnováha a očista na Zemi. Platónský rok má dva body rovnodennosti - při vstupu do věku Lva a při vstupu do věku Vodnáře.

Posvátná geometrie - Grafické znázornění univerzálních vztahů a souvislostí, vychází z klasické geometrie a ukazuje souvislosti mezi tělesy, obrazci a duchovnem. Posvátná geometrie je základní jazyk vesmíru a podle jejích zákonitostí je uspořádána a tvořena veškerá viditelná i neviditelná realita. Viz i termín "květ života".

Prána - Sanskrtský výraz pro "dech" či kosmickou energii, která proniká celým tělem a udržuje v něm život (v čínštině se nazývá čchi). Je to energie životní síly, která prostupuje celý Vesmír a je jakýmsi spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí. S termínem hlouběji pracuje například jóga. Běžná populace si jej spojuje spíše s lidmi, kteří nepřijímají potravu.

Pránájáma - Více v článku Co je to pránájáma? 

Přítomný okamžik - Pojem zpopularizovaný například knihou "Moc přítomného okamžiku" Eckharta Tolleho. Máme tendenci se v myšlenkách nořit do minulosti nebo naopak do budoucnosti a jaksi zapomínáme žít "tady a teď". Je to přitom jedna z nejdůležitějších složek, z nichž se stává naše radost ze života.

Psychotronika - Soubor praktických postupů, využívajících k průzkumu alternativních energií nebo působení energií na lidské myšlenky. Většinou používá mechanické pomůcky jako virgule či kyvadla. Dříve známa jako proutkaření.

Radiestezie - Vnímání pomocí virgule nebo proutku. Vnímání skrytých vodních zdrojů, ložisek rud, geopatogenních zón a dalších objektů.

Sanskrt - Jeden z 22 oficiálních jazyků Indie, známý například z jógy. Jeden z nejstarších jazyků na světě.

Schumannovy rezonance - Zvýšené hodnoty v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elektromagnetického záření zachytitelné na povrchu Země či jiných planet s ionosférou. Vznikají v atmosféře jako globální rezonance elektromagnetického záření způsobeného blesky.

Skrytá zranění - Chování každého z nás ovlivňuje jedno z pěti skrytých zranění, která mají svůj původ zpravidla v ranném dětství. Více se o nich dozvíte na stránce, věnované webináři "Jak náš život ovlivňují skrytá zranění."

Synchronicita - Někdo ji nazývá jako "náhodu", ovšem ve skutečnosti jde o práci Vesmíru, který nám různými "náhodami" dává znamení a poodhaluje možnosti, které máme při tvorbě vlastní reality. Jsou to ty chvíle, kdy na někoho myslíte a on se vám druhý den ozve, kdy vám kamarád doporučí knihu, kterou jste "náhodou" včera dostali k narozeninám apod. Více v příspěvku "Co je to synchronicita?"

Tamarina - Označení konkrétní jemnohmotné bytosti, která komunikuje s Jiřím Lexou a ochotně odpovídá na otázky, které nás zajímají. V minulosti byla již mnohokrát inkarnována na naší planetě, ale nyní již je s námi ve spojení pouze přes kvantové pole. Více se dozvíte v článku "Kdo je Tamarina?" 

Toltékové - jihoamerický národ (Mexiko), jehož moudrosti zachycuje například kniha "Čtyři dohody."

Třetí oko - Pojem pro mimosmyslové vnímání a vnitřní vědění. Lze jej označit i jako "intuici" nebo "napojení" na "zdroj vědění". Tyto schopnosti lze rozvíjet a máme je všichni. Souvisí také s jasnovidectvím, telepatií či čtením myšlenek.

Veganství - Postoj, filozofie či životní styl, odmítající využívat zvířecí produkty k lidskému užitku, tedy nejen jako jídlo.

Vegetariánství - Bezmasé stravování, tedy nejedení masa.

Vitariánství - Výživový směr založený na přijímání výhradně tepelně neupravených potravin. Vychází z toho, že potraviny, které projdou tepelnou úpravou nad 42-45 stupňů Celsia ztrácí živiny.

Vnitřní zranění - Viz pojem "Skrytá zranění".

Záměr - Myšlenka, kterou chceme zrealizovat. Cílem Kvantové cesty je, umět si do prostoru posílat záměry správným způsobem, aby došlo k jejich realizaci. Podrobněji např. v příspěvku "Jak si tvořit vlastní realitu pomocí záměru?"

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti