Všeobecné obchodní podmínky


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým jsou obchodní společnosti Kvantová cesta s.r.o., se sídlem v Praze, Chudenická 1059/30, 10200 Praha Hostivař, IČ: 288 25 721, DIČ: CZ28825721, Spisová značka: C 195269 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupené jednatelem Mgr. Jiřím Lexou a Mgr. Jiří Lexa, Lužec nad Cidlinou 101, 503 62, IČ 87328411, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webové stránce www.kvantovacesta.cz


2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů, webinářů a e-booků náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat “ (či "Dokončit nákup"). Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.


3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U knih v tištěné podobě a hmotných produktů je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby je určena platba bankovním převodem na účet prodávajícího u FIO Banky. Číslo účtu prodávajícího získá v návaznosti na objednávku zboží nebo služeb do e-mailu.

3.6. Platba je jednorázová.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka semináře

Účastník semináře, který chce zrušit svoji účast na semináři, na který je přihlášen, je povinen oznámit svůj záměr prodávajícímu písemně na e-mail: info@kvantovacesta.cz a využít náhradní termín semináře, který mu pořadatel nabídne. Účastník semináře má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů před konáním konkrétního semináře, na který je přihlášen. Účastník semináře má právo odstoupit od smlouvy 14 dnů před začátkem semináře, na který je přihlášen, a Kvantová cesta s.r.o. má povinnost mu vrátit 50 % z ceny toho konkrétního semináře. V případě odhlášení účastníka semináře z konkrétního semináře 7 a méně dnů před jeho začátkem, uplatňuje si Kvantová cesta s.r.o. právo na storno poplatek ve výši 100 % z ceny semináře, na který byl přihlášen a z něhož se odhlásil. Kvantová cesta s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout účastníkovi semináře, který se odhlásil z účasti na semináři, na který byl přihlášen, náhradní termín na jiném semináři.

Odstoupení od smlouvy není možné v případě, že účastník zaplatil poplatek v minulém kalendářním roce, než je požadováno odstoupení od smlouvy. V tomto případě mu může být nabídnuta účast na některém z jiných seminářů podle jeho vlastního výběru za splnění ostatních podmínek. V případě, že si již nevybere náhradní termín semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny, která byla v loňském roce uhrazena.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

    prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
    porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@kvantovacesta.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.


8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (online vzdělávací kurzy) možnost minimálně 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 14denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@kvantovacesta.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

8.4.Peníze za seminář, z kterého jste se odhlásili vám budou budou vráceny stejným způsobem na účet, z kterého byla platba zaslána. Pokud se účastník semináře odhlásí ze semináře, na který byl přihlášen 30 a více dnů před jeho zahájením, bude mu platba vrácena v plné výši. Pokud se účastník semináře odhlásí ze semináře, na který byl přihlášen 14 – 29 dnů před jeho zahájením, bude mu platba vrácena ve výši 50 %. Pokud se účastník semináře odhlásí ze semináře, na který byl přihlášen 7 – 13 dnů před jeho zahájením, bude mu platba vrácena ve výši 30 %. Pokud se účastník semináře odhlásí ze semináře, na který byl přihlášen 7 a méně dnů před jeho zahájením, zaplatí storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře, na který byl přihlášen.

8.5. V případě odhlášení ze semináře, který byl uhrazen v minulém kalendářním roce, je účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny semináře.


9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Vstupem do online kurzu, přečtením zakoupených knih a studiem poskytnutých bonusových materiálů rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto médií a kurzů, i úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma Kvantová cesta s.r.o., ani autor Mgr. Jiří Lexa za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

9.2. Firma Kvantová cesta s.r.o. a Mgr. Jiří Lexa se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

9.3. Mgr. Jiří Lexa i Kvantová cesta s.r.o. nepřebírají žádnou zodpovědnost za špatné pochopení, chybné vyložení či neodborné praktikování všech informací získaných v knihách, video-kurzech, online seminářích, prezenčních seminářích nebo konzultacích.

9.4. Mgr. Jiří Lexa i Kvantová cesta s.r.o. nedoporučuje pracovat se stavem rozšířeného vědomí, pokud jste pod vlivem jakýchkoliv psychofarmak. Při nedodržení tohoto doporučení jste plně zodpovědni za následky z toho plynoucí.

9.5. Všechny meditace, regenerační a relaxační hudba i další produkty, které je možnost spouštět pouze z webových stránek Kvantové cesty jsou nastaveny tak, že jdou spustit ve všech zařízeních. Mgr. Jiří Lexa a Kvantová cesta s.r.o. nepřebírají zodpovědnost za případné problémy při spouštění uvedených produktů na jednotlivých zařízeních. Zákazník si tyto problémy řeší vlastní cestou přes prodejce konkrétního zařízení a na vlastní náklady.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech najdete v dokumentu "Informační memorandum o zpracování osobních údajů "

Odkaz na webovou stránku: https://kvantovacesta.cz/bezpecnost-a-ochrana-osobnich-udaju

10.2. Vyplněním objednávky zákazník bere na vědomí zařazení jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Kvantová cesta s.r.o., se sídlem v Praze, Chudenická 1059/30, 10200 Praha Hostivař, IČ: 288 25 721, DIČ: CZ28825721, Spisová značka: C 195269 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

10.3. Zpracování je založeno na článku 6 odstavec 1 písmeno (f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě."

10.4. Zasílání sdělení je možné kdykoli ukončit projevem nesouhlasu v textu sdělení.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

11.1.1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným    způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

11.1.2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

11.1.3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.2. Účinnost

11.2.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.12.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.kvantovacesta.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.kvantovacesta.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Kontakt:

    Telefon: +420 777 849 413
    E-mail: info@kvantovacesta.cz
    Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti