Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky Vám rádi odpovíme.
 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení:  Kvantová cesta s.r.o.
Sídlo:  Chudenická 1059/30, Praha – Hostivař, 120 00
IČO:  28825721
Telefon:  +420 608 964 444
E-mail:  info@kvantovacesta.cz
Datová schránka: 9f57may

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.
 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

 • Informace o produktových novinkách.
 • Realizace služby.
 • Informování o stavu objednávky.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Vyřízení případné reklamace.

E-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailů, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby / produktu.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.
 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název služby Data Účel Typ souhlasu
GoPay
  Hodnota transakce.
  Provedení platby za objednávku. Platební brána vyžaduje další osobní údaje o platební kartě, Jméno, příjmení, email.
Není nutný souhlas.
Facebook Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Oprávněné zájmy správce. Opt-out, není nutný souhlas.
Google analytics Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Není nutný souhlas.
Google Adwords Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Není nutný souhlas.
Emailkampane.cz E-mail, Jméno, Příjmení Správa a odeslání e-mailové komunikace. Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
Simpleshop Cookies, Jméno, příjmení, Telefon, e-mail. Nákupy prováděné na stránce. Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka
 

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.
 

Jak využíváme Cookies

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. 
 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 •  Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu - viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.
 

Obecná ustanovení

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
 4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 5. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

 

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?
Osobní údaje zpracovává Kvantová cesta s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha-Hostivař, 120 00, IČO: 28825721,
Jednající: JIŘÍ LEXA, jednatel jako správce osobních údajů dle GDPR. Vaše údaje budeme zpracovávat dle níže
uvedených podmínek.

2. CO JE OSOBNÍ ÚDAJ?
Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje
vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Nakládání s takovýmito údaji může být vzhledem k právu
na soukromí omezováno, přičemž ochrana osobních údajů je upravena GDPR.

3. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše služby.
Stránka 2 z 5
3.1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy.
3.2. Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše
služby
a) IP adresa
b) soubory cookies (v případě online služeb)
c) Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných SPRÁVCE získané z cookies v
případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení
provozu internetových stránek provozovaných SPRÁVCE a internetovou reklamu
d) případně jiný online identifikátor

4. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
a) Plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností) podle článku 6 GDPR.
b) Marketingové účely (souhlasy zákazníků) viz GDPR článek 6 odstavec 1 písmeno (a)
c) Oprávněný zájem viz GDPR článek 6 odstavec 1 písmeno (f)

5. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností SPRÁVCE a ochranu
oprávněných zájmů SPRÁVCE je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné plnění
povinností SPRÁVCE vůči zákazníkům zajistit. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme
souhlas. Zde používáme právní titul plynutí ze smlouvy pro zpracování osobních údajů.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k
jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
5.1. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu,
zpracovává SPRÁVCE s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu údaje, které jí subjekt dá k
dispozici pro účely marketingového oslovení a zasíláním informací o produktech, novinkách a akčních
nabídkách SPRÁVCE. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek
provozovaných SPRÁVCE, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies SPRÁVCE,
které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě,
že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Odhlášení z přijímání zasílání informací o
novinkách a akčních nabídkách je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru
takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@kvantovacesta.cz
5.2 Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných SPRÁVCE
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy
chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných SPRÁVCE, a to pro účely
zajištění lepšího provozu internetových stránek SPRÁVCE, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak
jsou naše služby používány a pro účely internetové reklamy SPRÁVCE.

6. CO JSOU COOKIES A JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení
jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se
ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k
získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro
zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Stránka 3 z 5
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho
emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit webové stránky uživatelským preferencím. Soubory
cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových stránkách SPRÁVCE
i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního
uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní
webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách
provozovány).
Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude
možné bez používání cookies zobrazit náš určitý produkt.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním
standardních cookies ze strany našich webů.
Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.

7. KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
SPRÁVCE při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných
subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od SPRÁVCE, mají postavení zpracovatelů
osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od SPRÁVCE a nesmí je využít jinak
Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a
organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim
údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností
mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou:
a) Osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
b) Osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro
naše služby využíváme;
c) Inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek SPRÁVCE;
d) Provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě
platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných
útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

8. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a
následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 24 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Vámi
objednaných služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi
námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu
stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

9. MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?
Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
a) Poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a SPRÁVCEM);
Stránka 4 z 5
b) Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
c) Zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění
bezpečnosti našich webů).
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto
zpracování není potřeba.

10. NA ZÁKLADĚ, ČEHO MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale
dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v
rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím
nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro
jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

11. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však
objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k
poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny,
pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření
V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a
nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému
přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné
zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje
jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.
Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte
nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a přístupové údaje v
tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily nemusí být
šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

12. JAK A KDY MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODVOLAT?
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to
prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@kvantovacesta.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena
možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu,
než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů
uvedených v platných právních předpisech).

13. JSEM POVINEN POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE? CO KDYŽ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTNU?
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání
některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).
Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás
identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše produkty a tyto neustále zlepšovat a
vyvíjet nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše
produkty již nebudeme schopni poskytovat v plném rozsahu. Není však samozřejmě Vaší povinností naše
bezplatné služby využívat.
Stránka 5 z 5

14. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
a) Právo na informace
b) Právo na přístup k osobním údajům
c) Právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit;
d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
e) Právo na omezení zpracování
f) Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování
g) Právo požadovat přenesení údajů;
h) Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
i) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;
j) Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
k) Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.

15. CO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU?
Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o
novinkách v našem portfoliu produktů máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních
údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a
další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

16. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich
osobních údajů využijte prosím e-mailu: info@kvantovacesta.cz.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši
totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili
přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání
záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti