Základní myšlenky skutečné demokracie

Antonín Mareš se v řadě svých povídání nebo článcích zmiňuje o skutečné demokracii, s níž naše současné státní zřízení nemá podle něj prakticky nic společného. Co je podle Mareše skutečná demokracie? Jak by mohla vypadat v ideální verzi? Tomu se věnuje jeho 17 základních myšlenek skutečné demokracie. Co vše by se podle něj dalo a mělo vylepšit? Cítíte to stejně? 


1. Právo na důstojný život.
- Právo na přiměřené bydlení.
- Možnost se kdykoliv dovolat práva a spravedlnosti a to bez ohledu na cokoliv (finanční situace, promlčecí lhůty nebo cokoliv jiného).
- Právo na vzdělání a to celoživotně.
- Právo na důstojné finanční zajištění v době nemoci či stáří (důchod) nebo v době neschopnosti se zajistit prací.
- Právo na důstojné postavení v pracovním poměru ve vztahu k zaměstnavateli. Musí se jednat o partnerský vztah a ne vztah otrokář – otrok.
- Právo na vyjádření svých názorů a myšlenek. 

2. Změna způsobu voleb.
- Zruší se politické strany jako takové (lze je změ­nit na zájmové kluby).
- Volby se budou provádět "od spodu" tj. v rámci obce.
- Úspěšní kandidáti postoupí do dalšího (oblast­ního) kola, kde si mezi sebou zvolí zástupce. Tito zástupci postoupí do okresního kola, jejich zástupci do dalšího a zástupci těchto zástupců opět, až se naplní i státní instituce. Pro ČR při klíči 100-10-10-10-10 stačí maximálně pět kol.

3. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem.
- Zákonodárná moc musí být vytvořena z odbor­níků na slovo vzatých. Vytvoří se 100 až 200 zá­kladních principů (zákonů), které se může naučit a zvládnout každý. Zbytek se přikryje DUCHEM zákona. 
- Výkonná moc může být mocí, která vzejde z vo­leb (dokonce lze dočasně tolerovat strany, na rozdíl od zákonodárné moci). Striktní dodržování zákonů je naprostou samozřej­mostí. 
- Soudní moc musí být mocí, která podléhá trestní odpověd­nosti, stejně jako moc výkonná. Bude provedena pouze tak, že bude mít pouze dva stupně. Základní, kde proběhne soud. Vyšší, ke kterému se lze odvolat. Stane-li se to, pak ten kdo toto odvolání vyvolá, bude v případě ne­oprávně­nosti potrestán. Odsouzený vždy zvýše­ním trestu (pohrdání soudem) a soudci prvního stupně nepodmíněným vězením (pokus o od­souzení nevinného).

4. Odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu.
- Odvolatelnost musí být během celého mandátu toho kterého zástupce. Každý bude průběžně hodnocen na pří­klad na internetu. Pokud jeho kvorum klesne, bude automa­ticky odvolán.
- Odvolán bude rovněž i tehdy, když ti, kteří ho de­legovali, se usnesou na jeho odvolání pro jeho špatné zastupování voličů či z jiného dů­vodu.
- Zástupce musí být chápán za všech okolností jako ten, kdo pracuje ve prospěch druhých a ni­koliv svůj. Pokud se to­muto principu zpronevěří, musí být nahrazen někým jiným.

5. Zrušení reklamy ve všech jejích formách. Přejít na informace. Zrušení lobbingu.
- Reklama se stala magií. Jde pochopitelně o černou magii se vším všudy. Tento systém se nepřiměřeně zapisuje do pod­vědomí každého jednoho z nás a tím z něho dělá otroka.
- Reklama začala používat dokonce zakázané prak­tiky ve smyslu "skryté" reklamy, což je re­klama, která se vysílá tak, že na obrazovce tele­vizoru není vidět a svou intenzitou se zapisuje do podvědomí člověka. Tyto praktiky jsou ne­bez­pečné životu. V Japonsku dokonce vedly k úmrtí dětí, a proto byly celosvětově zakázány. Pochopitelně mimo nás. 
- Požadujeme místo reklam přehledné informace, které si kdokoliv může vyhledat a které nesmí mít formu současné reklamy, ale bloků, které jsou komukoliv k dispozici a které, pokud o ně neprojevím zájem, se nesmí zobrazovat. Je snad jasné, že do reklam patří i všechny billboardy a jiné vývěsné tabule či upoutávky.
- Je rovněž pochopitelné, že bude zakázán jakýkoliv lobbing a vše s ním spojené. Něco takového je pod úrovní člověka současnosti. 

6. Stoupající odpovědnost úřadu, musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvole­ných zá­stupců. 
- Čím vyšší úřad, tím vyšší je odpovědnost, kterou nese daný zástupce lidu, tedy úředník. 
- S vyšším úřadem stoupají i nároky na daného zástupce a on musí být na to náležitě vybaven. Vedle nároků čistě pro­fesního charakteru zde musí být i schopnost morálního a etického chování, vyjádřená příslušným stavem IE (emoční inteligence) což mu umožňuje řešit věci z hlediska moud­rosti.
- Selhání takového člověka je selháním, které je už v zárodku nutno chápat jako podvod. Něco takového musí být náležitě potrestáno. Trest se vzrůstajícím úřadem musí mít i vzrůstající razanci. Takže úředník, který je v nejvyšších úřadech musí být potrestán těžkým trestem i za to, za co by normální člověk dostal jen napomenutí.
- Nejvyšší zástupci lidu, tedy úředníci v nejvyšších postech, musí být na slovo vzatí odborníci v daných oborech a záro­veň i moudří lidé.

7. Naprostá netolerance ke všem trestním činům, zvláště ve vztahu ke korupci.
Zástupce lidu je zástupcem proto, že je mu svěřena důvěra těch, které zastupuje. Selhání v tomto smyslu je selháním, které je neomluvitelné. Proto zde bude uplatněn zvlášť přísný metr.
- Samostatné odsouzení je pak nutno věnovat selhání ve smyslu korupce. To je z hlediska úřadu jedno z největších selhání a patřičný zástupce lidu (úředník) musí být okamžitě vyřazen z možnosti služby lidem a jeho trest musí být pří­kladný.

8. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím lidu. 
- Vše co lze prohlásit za přírodní bohatství, musí být také chápáno jako bohatství lidí zde žijících v širším slova smyslu jako bohatství všech lidí světa. 
- Toto bohatství nelze vlastnit. Lze ho pouze využívat soukromým sektorem, ale jeho vlastníkem byl a je lid.
- Za toto bohatství je nutno, vedle nerostného bohatství jakým jsou rudy, uhlí, nafta a další, považovat i veškeré povrchové bohatství jakým je na příklad voda, hory, národní parky a obecně příroda jako taková. Je jím pochopitelně i to co označujeme za vzduch a atmosféru obecně.
- Jakékoliv znevážení, znečištění či sobecké používání na úkor ostatních je naprosto nepřijatelné.

9. Převedení (znárodnění) všech bank a institucí, které pracují s národní měnou na stát.
- Pokud jde o ekonomiku, pak tento bod je zcela klíčový.
- Veškeré banky a bankovní ústavy a instituce pracující s měnou a to jak reálnou tak virtuální, musí být převedeny na stát. Státní měnu nelze vlastnit a jakékoliv pokusy o obejití tohoto systému státní měny, musí být chápány jako těžký zločin.
- Dojde ke zrušení všech institucí, které slouží pouze ke spekulativním účelům. To znamená, že dojde ke zrušení všech burz a všech míst, kde se "obchodovalo" s akciemi, cennými papíry a obecně s deriváty.
- Zruší se úrok, který bude nadále chápan jen jako lichva a tedy jako trestný čin. Nadále může sice existovat mírný poplatek za služby v bankách, ale to je vše.

10. Veškerá masmédia musí informovat pravdivě a za pravdivost (objektivitu) zpráv musí nést trestní odpo­vědnost.
- To, co se děje v současnosti musí okamžitě skončit. Zprávy musí být zásadně objektivní a pravdivé. 
- Zveřejnění zprávy, kterou lze označit za pouhou senzaci, bez informační hodnoty bude trestné a bude to na uzavření daného masmédia a potrestání viníků.
- Zveřejnění klamné či dokonce nepravdivé zprávy, tak jak se dnes běžně děje, bude vyloženě trestným činem, který po­vede k okamžité reakci ze strany státních orgánů.
 
11. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce. 
- Do vytvoření skutečně nového pojetí soudní moci a s tím spojeného práva, které vznikne na základě zákonů vytvoře­ných skutečnými odborníky, je nutno vytvořit dočasně ob­čanský zákoník a zákoník práce.
- Oba zákoníky musí odrážet skutečnost, že lidé jsou těmi důležitými a soudní moc je k tomu, aby jim zjednala právo, ale nemůže jim být svou podstatnou nadřazena.
- Občanský zákoník musí vyjadřovat nezadatelná práva člověka a jeho platnost bude v současném systému nadřa­zena všem ostatním zákonům.
- Je pochopitelné, že tento Občanský zákoník nebude současným Občanským zákoníkem, který zakotvuje pouze otroctví lidí ve směru ke státní moci, korporacím a obecně k Finančnímu systému. 
- Nový Občanský zákoník bude znovu vypracován nejlepšími lidmi, které tato země má.
- Totéž, co se týká Občanského zákoníku, se také dotýká i Zákoníku práce.
- Ten současný musí být okamžitě pozastaven a zákony prozatím budou aplikovány dle Zákoníku práce, který před­cházel.
- Současný paskvil ve smyslu pracovního práva musí být okamžitě zastaven a to do doby, dokud nebude vypracován Nový Zákoník práce.
 
12. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ a to včetně podpory podniků, které se na tuto činnost zaměřují.
- Občanská iniciativa je to, co je základem demokracie. Je to nejen základ, ale i to co tuto demokracii může dále rozvíjet. Proto je naprosto nezbytné vytvořit stav, kdy tyto iniciativy se nejen mohou rozvíjet, ale dokonce i určovat dění v naší zemi.
- Občanské iniciativy musí být založeny na iniciativě lidí (občanů) a rozhodně do nich nepatří různé iniciativy dneška, o nichž se dá prohlásit jen to, že jde o nátlakové skupiny, které plní přání byrokratického aparátu.
- Skutečné občanské iniciativy musí být proto maximálně podporovány ze strany státu a to jak finančním zajištěním, tak i možností svého rozvoje.
- Instituce, podniky či jiné subjekty, které s nimi spolupracují a je podporují, musí mít vytvořeny rovněž podmínky pro tuto svou činnost.

13. Zrušení továren vyrábějících zbraně, zrušení profesionální (žoldácké) armády. Propagovat vylo­ženě mírovou politiku.
- To, že zabíjení lidí je nemorální, je snad jasné.
- Proto není ani možné, aby zde existovaly továrny na zbraně. Ty naopak musí být zlikvidovány a to včetně oněch zbraní. 
- Válka je něčím, co musí být jednoznačně postaveno mimo zákon.
- Zbraně můžou být pouze lovecké a dočasně i zbraně pro potřebu policie. Jejich zajištění ale není možné provádět v továrnách, ale pouze ve specializovaných dílnách a to pod kontrolou.

14. Zdravotnictví vrátit lidu a nadále ho chápat jako službu lidem. Zdravotnictví musí být dostupné všem a musí být bezplatné. 
- Právo na bezplatnou zdravotní péči bude samozřejmostí, zakotvenou základním zákonem. Zdravotní péče musí být zajištěna pro všechny na stejné úrovni.  Jelikož morální kredit společnosti spolu s jednoduchými zákony vyloučí rozkrádání prostředků, vybraných na zdravotnictví, nepři­padá v úvahu nedostatek finančních prostředků. Rozdělo­vání prostředků bude řešit jediný, státem zřizovaný úřad. 
- Zdravotnictví musí být orientováno na uzdravení člověka, ne na jeho stálé léčení a tím znemožnění uzdravení. Lékař­ské vzdělání musí být orientováno na člověka ve smyslu celostní medicíny, tedy na člověka jako na celek. Lékař musí nést odpovědnost za svou činnost, kterou vykonává.

15. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých statcích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit. 
- Systém zemědělství se musí zcela předělat. Současná politika otročení lidí a systém dotací musí okamžitě skončit.
- Systém zajistí řádné zemědělské výkupní ceny, které postaví zemědělství zpět na "nohy".
- Aby nedošlo k zvednutí cen pro obyvatelstvo, tak se prostředky na zemědělství a prostředky na dotace věnují na redukci těchto cen u produktů, které půjdou zpět do spo­třebitelské sítě. Toto se bude dít do doby, dokud se ne­srovná trh.
- Musí se obnovit normální koloběh venkova a vesnice se musí vrátit do stavu, ve kterém se nalézala před touto de­strukční vlnou.

16. Změna školství.
- Pro systém školství je nutno zvolit zcela jiný přístup.
- Škola musí být chápána tak, že se jedná o výuku žáka jako takového.
- Tudíž současné vyučující praktiky, které se ve svém principu nezměnily od Marie-Terezie, musí skončit.
- Vše musí být zaměřeno na výuku žáka a učitel musí být tím, kdo tuto výuku zvládá. Jde tedy o obrácený přístup, nežli je současný. Ten naopak upřednostňuje učitele a z toho plyne stav utrápeného učitele a nezvedeného žáka.
- Nový přístup je vlastně přístupen, který už prosazoval J. A. Komenský a v novější době R. Steiner a v sou­časnosti je prosazován ve školách typu Štětinina (Rusko) nebo na některých universitách v USA. Tento princip výuky je dávno znám a jeho kořeny tkví ve školách a universitách dávnověku (Aristoteles). 
- Tento princip, který byl neprozřetelně v současnosti opuštěn, se musí opět vrátit do škol. Jeho aplikace způ­sobí lásku dětí (lidí) ke vzdělání a to zcela přirozeným způsobem.

17. Zavedení Ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení:
Ekonomických krizí, 
Nezaměstnanosti, 
Státního dluhu, 
Úroků a finančních spekulací, 
Korupce a nouze, 
Udržitelného růstu, 
Cizích finančních zdrojů, 
Prodlužování odchodu do důchodu, 
Nedostatku času na sebe a svojí rodinu, 
Složitého daňového systému, 
Lobbingu a vlezlé reklamy.
 

Zdroj: www.rozpravy.cz/

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Základní principy spokojeného života

Chcete změnit svůj život k lepšímu?

Pokud nežijete život plný radosti a pozitivní energie, je nutné něco změnit. Každá hra má svá pravidla, a to platí i pro spokojený život. Jeho pravidla jsou přitom jednoduchá a pochopí je každý. Hrajte podle jeho pravidel a stanete se šťastnými vítězi. Rádi Vám pomůžeme na Vaší cestě k novému životu, který si zasloužíte.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti